Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Soft Scents
Versie geldig vanaf november 2015

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Identiteit ondernemer
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Aanbod
Artikel 4 – Overeenkomst en betaling
Artikel 5 – Herroepingsrecht
Artikel 6 – Gegevensbeheer
Artikel 7 – Prijzen
Artikel 8 – Aanbiedingen
Artikel 9 – Conformiteit en garantie
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12 – Overmacht
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Auteursrecht
Artikel 15 – Geschillen


Artikel 1 - Identiteit
Soft Scents
http://www.softscents.nl
Ledalaan 51, 7534 HN ENSCHEDE
E-mailadres: contact@softscents.nl
KvK-nummer: 59789077
Btw nummer: NL129477369B01
IBAN: NL32INGB0006299109 t.n.v. Soft Scents

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Soft Scents. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Soft Scents. Op verzoek zenden wij u deze via mail of een schriftelijk exemplaar.

Artikel 3 - Aanbod
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurige mogelijke omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.3 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende geurbeschrijvingen, gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Soft Scents gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 - Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst tussen Soft Scents en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Soft Scents op haalbaarheid is beoordeeld.

4.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Soft Scents behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Soft Scents erkend.
4.4 Soft Scents garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

4.5 Soft Scents kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Soft Scents op grond van dit onderzoek redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.6 Soft Scents behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling van het gehele bedrag.

4.7 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Soft Scents passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Soft Scents daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


Artikel 5 – Herroepingsrecht (zichttermijn)
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan Soft Scents heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5.2 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het modelformulier voor herroeping, schriftelijk dan wel via email aan Soft Scents. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending te zorgen dat de aanmelding (modelformulier) van retourzending vooraf bij Soft Scents in bezit is. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

5.3 Terugzending van producten dient te geschieden in de originele staat en verpakking inclusief alle geleverde toebehoren. Indien de producten bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enigerlei wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Soft Scents er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede en volledige ontvangst van de retourzending, het gehele aankoopbedrag inclusief de verzendkosten worden vergoed. Besluit de consument een deel van de bestelling te behouden dan zal het totaalbedrag van de geretourneerde producten minus de verzendkosten aan de consument worden vergoed.

5.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. Ook draagt de consument de rechtstreekste kosten van het terugzenden van het product(en).

5.5 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde producten en heeft geenszins betrekking op diensten.
Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.
• Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
• Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
• Verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
• Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 6 - Gegevensbeheer
6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Soft Scents, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Soft Scents. Soft Scents houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens zonder toestemming niet aan derden verstrekken.
6.2 Soft Scents respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6.3 Soft Scents maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 7 - Prijzen
7.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
7.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
7.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

Artikel 8 - Aanbiedingen
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Soft Scents zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Soft Scents slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van Soft Scents gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 Soft Scents kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 9 - Garantie
9.1 Soft Scents garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
9.2 De garantietermijn van Soft Scents komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Soft Scents is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
9.3 De consument is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan Soft Scents) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of via email klantenservice@softscents.nl te melden aan Soft Scents. Eventuele gebreken dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Soft Scents schriftelijk te worden gemeld. Eventuele verkeerd geleverde goederen dienen binnen 14 dagen gemeld te worden. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
9.4 Indien klachten van de consument door Soft Scents gegrond worden bevonden, zal Soft Scents naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Soft Scents en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten.
Iedere aansprakelijkheid van Soft Scents voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
9.5 Soft Scents is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
9.6 Deze garantie geldt niet indien:

A) De consument jegens Soft Scents in gebreke is;
B) De consument de geleverde producten zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
C) De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Soft Scents en/of gebruiksaanwijzing geleverd bij product zijn behandeld;
D) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 - Levering
10.1 Soft Scents zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
10.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Soft Scents bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
10.3 Aan de leveringsplicht van Soft Scents zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Soft Scents geleverde producten een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
10.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
11.1 Eigendom van alle door Soft Scents aan de consument verkochte en geleverde producten blijven op locatie bij Soft Scents zolang de consument de vorderingen van Soft Scents uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de consument de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de consument de vorderingen van Soft Scents wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
11.2 De door Soft Scents geleverde producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
11.3 De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.4 De consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Soft Scents of een door Soft Scents aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Soft Scents haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en de producten aldaar te vorderen.
11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht Soft Scents zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
11.6 De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Soft Scents.

Artikel 12 - Overmacht
12.1 Soft Scents is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Soft Scents alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 Soft Scents behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Soft Scents gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien Soft Scents bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 - Auteursrecht
14.1 Op de website, producten en eventuele diensten van Soft Scents is het auteursrecht van toepassing. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming gebruik te maken van teksten, afbeeldingen/foto’s* dan wel logo/ontwerpen van Soft Scents of deze op te slaan op gegevensdragers. * M.u.v. de afbeeldingen t.i.v. de geuren.
14.2 De afbeeldingen die ter indicatie van de geuren worden gebruikt zijn zorgvuldig geselecteerd via verschillende beeldbanken search rechtenvrij/licensfree. Mocht u van mening zijn dat Soft Scents ondanks haar zorgvuldigheid onterecht gebruik maakt van uw afbeelding, neemt u dan contact met ons op via contact@softscents.nl

Artikel 15 - Geschillen
15.1 Op overeenkomsten tussen Soft Scents en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Soft Scents en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Enschede, tenzij Soft Scents er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

____________________________________


Bedrijfsgegevens 

 

Adres: Ledalaan 51
Postcode: 7534 HN

Plaats: ENSCHEDE

Telefoon: +31634376000

KVK nummer: 59789077

BTWNR: NL129477369B01

Email: info@softscents.nl